Adultcyberchat melbourne


30-Oct-2016 10:03

Adultcyberchat melbourne-73

Hot phone sex chatlines

مانند تمامی مناظر، برای ایجاد یک عکس جالب، وجود مقداری جذابیت در پیش زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.

من برای گرفتن این عکس، دوربین را پایین گرفته و بسیار به پیش زمینه نزدیک شدم و برای اگزجره کردن (بزگنمایی) ریشه درخت ها، از لنز واید استفاده کردم.در بعضی سواحل، چشم انداز های فوق العاده ای از بالای صخره ها دیده می شود که می توان عکس های عالی از آنها گرفت.